جستجو ملک

2,750,000,000 تومان

500 متر. مدرن 120 متر بنا دو خواب

1,900,000,000 تومان

280 متر 90 متر بنا دوخواب استخر تصفیه

3,800,000,000 تومان

500 متر 120 متر بنا دوخواب مستر کابینت

4,800,000,000 تومان

430 متر زمین بدون مشاعات 100 متر بنا

2,650,000,000 تومان

500متر دوبلکس 170متر بنا 2 خواب 1 خواب

5,850,000,000 تومان

660 متر مدرن 120 متر بنا دوخواب کف

7,300,000,000 تومان

این فایل قابل تهاتر با ماشین%30 تا 50%قابل

9,850,000,000 تومان

۸۰۰ متر بنا ۲۰۰ متر دوبلکس ۳ خواب

3000000 متر زمین(کد:1434hs)
هر متر مربع 1,800,000 تومان

3000000 متر زمین دیوار کشی شده با مجوز