فشند کجاست

فشند کجا قرار دارد؟ چه آب و هوایی دارد؟ فاصله آن تا تهران چقدر است؟ وضعیت کشاورزی و باغداری  در این منطقه چگونه است؟ در

مشاهده ملک

کردان جنوبی

کردان جنوبی کجاست؟ کردان جنوبی یا تهراندشت در قسمت جنوبی روستای کردان و اتوبان قزوین کرج قرار داردو بعلت اینکه کردان شناخته شده تر از

مشاهده ملک