کردان جنوبی

کردان جنوبی کجاست؟ کردان جنوبی یا تهراندشت در قسمت جنوبی روستای کردان و اتوبان قزوین کرج قرار داردو بعلت اینکه کردان شناخته شده تر از

مشاهده ملک